Tillbaka till menyn  
Allmänt
Titel
Datum
Kommentar


Förutsättningar
Kalkylperiod ? Kalkylperiod

Rekommendation

Livslängd för pumpar i värmesystem: 15-20 år.
Livslängd för pumpar i kylsystem: 12 år.

Övrigt

Repab anger följande intervall för cirkulationspumpar, värme:

  - utsatt: 15 år
  - normalt: 20 år
  - skyddat: 25 år

Tillåtna värden

Heltal mellan 1 och 100.
[år]
Real kalkylränta ? Real kalkylränta

Information

Kalkylräntan i ett företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Real kalkylränta innebär kalkylränta utöver inflationen, d.v.s real kalkylränta ˜ nominell kalkylränta - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 20.
[%]
Dagens energipris ? Dagens energipris

Rekommendation

Energipris: 0.8 - 1.2 kr/kWh.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 5.
[kr/kWh]
Real årlig energiprisökning ? Real årlig energiprisökning

Information

Real årlig energiprisökning innebär årlig energiprisökning utöver inflationen, d.v.s. real årlig energiprisökning ˜ nominell årlig energiprisökning - inflation

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 10.
[%]

 
Pump 1
Pump 2
Pump 3
 
 
 
Kapitalkostnader        
Investeringskostnad ? Investeringskostnad

Anvisning

Ange ursprungliga investeringskostnaden för pumpen. Här inkluderas hela investeringskostnaden, dvs projekterings-, investerings- och installationskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 500 000 000.
[kr]
Restvärde ? Restvärde

Anvisning

Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.

Övrigt

För en pump kvarstår normalt inte något restvärde efter kalkylperiodens utgång. Frågan är mer aktuell om ett helt system studeras där olika delar har olika kalkylperiod.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]
     
Övriga kostnader        
Effektbehov ? Effektbehov

Anvisning

Ange pumpens effektbehov vid nominellt vätskeflöde och tryckfall. Be leverantören om denna uppgift eller använd leverantörens tekniska dokumentation.

Om pumpen har variabelt flöde ska verkningsgraden för frekvensomformare räknas med.

Övrigt

På pumptillverkarnas hemsidor finns oftast tekniska specifikationer.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[kW]
Årlig drifttid ? Årlig drifttid

Anvisning
Ange pumpens årliga drifttid i timmar.

Rekommendation
För cirkulationspumpar i värmesystem kan en drifttid lika med traditionella uppvärmningssäsongen anges om inte drifttiden för pumpen är känd.

Exempel på drifttid i h/år för värmeanläggningar, som funktion av årets normaltemperatur, då uppvärmning sker till minst 11 °C är följande:
   -1 °C - 7380h   0 °C - 7200h   1 °C - 7010h  2 °C - 6770h  3 °C - 6550h
    4 °C - 6320h   5 °C - 6080h  6 °C - 5800h   7 °C - 5570h   8 °C - 5270h

Tillåtna värden
Heltal mellan 0 och 8760.
[h]
Korrektionsfaktor ? Korrektionsfaktor

Anvisning
Möjlighet finns att korrigera pumpens eleffektbehov vid nominellt flöde med en reduktionsfaktor vid variabelt flöde (varvtalsreglerad pump). Vid konstant flöde anges korrektionsfaktorn 1.
Övrigt
ENEU anger följande värden för bestämmning av tillfört eleffektbehov vid variablet flöde då inga andra uppgifter finns:
Dimensionerande vätskeflöde: 50% av nominellt vätskeflöde.
Dimensionerande tryckfall: 50% av nominell tryckuppsättning.
Värdet 50% av nominellt vätskeflöde avser ett årsmedelvärde för utetemperaturberoende värmesystem. ENEU anger således 0.5 som reduktionsfaktor vid utetemperaturberoende värmesystem med variabelt flöde.

Tillåtna värden
Tal mellan 0 och 1.
[-]
Underhållskostnad/år ? Underhållskostnad/år

Anvisning

Ange pumpens årlig kostnad för underhåll och skötsel.

Rekommendation

Underhållskostnaden ca 2% av investeringskostnaden.

Tillåtna värden

Tal mellan 0 och 100.
[% av inv.kost]


Ekvationer vid beräkning av lcc
Programversion 2011-08-24
LivscykelkostnaderKänslighetsanalys - Kalkylränta

KalkylräntaEnergipris

Detaljerad rapport för utskrift